Minanikang Makina at iba pang Tula

Tilde Acuña

Mabuhay

Sawa ka na bang mamasyal
Sa sandosenang planeta?
Nais bang magbalik-lakbay
Sa nakaraang dakila?
Handog nami’y alaala!
Sasalubong nang “Mabuhay!”
Pagtuklas sa nakalipas,
Sa turista’y naghihintay!
Sa Bayang Filipinorte,
Kumakaway ang watawat,
Sagana ang yamang-lupa,
Umaapaw yamang-dagat,
Kalakal ang yamang-tao,
Yamang-isip, yamang-puso,
Para sa ikabubuti
Ng mundo at uniberso!
Malugod na tinatanggap,
Ang bisitang pandaigdig,
Maingat na ihahatid,
Panauhing galaktiko!
Pagbati nami’y “Mabuhay!”
Tuloy sa Filipinorte!
Salamat sa pagtangkilik,
Paalam, hanggang sa muli!
Mga dating Maharlikang
Ngayo’y napiit sa Timog:
Kapwa kayumangging kapit-
Bayang nalihis ng landas:
Kayo’y kapatid sa amin,
Halikayo’t kumalas sa
Pula, Kanluran, Silangan!
Magsilbi sa Kalawakan!

mula sa Propetaxis

Minanikang Makina

Tinurnilyo ko ang iyong mga
mata upang manatili ang pagtingin mo
sa akin,

minartilyo ko ang iyong isipan,
kinandado ang dibdib at maseselang
bahagi,

kinadena ang mga bisig at mga binti,
binihisan ng baluting pananggalang sa ߴyong
sariling

tinekladong programa ang mga dapat at hindi,
haram at halal, eretiko at
sagrado,

at nilagusan ng bakal ang laman, ng kordon ang
ugat, ng algoritmo ang kukote. Minakina ang
pagkasi.

Interplanetaryo

Pinal itong paglalaban, magkaisa nang magagap
Ang interplanetaryo ng lahat ng nilalang
Pinal itong paglalaban, magkaisa nang magagap
Ang interplanetaryo ng sangkalawakan
Imbulog sa pagkakabusabos, imbulog mga alipin ng gutom
Ang enerhiya’y sadyang aagos, dadagundong sa uniberso
Gapos ng temporalidad ay kakayaning lagutin
Makagagalaw sa mga espasyong inaakalang hindi mararating
Wakasan ang pagsasamantala ng mala-lovecraftiang bestiaryo
Tanganan natin ang mga sandatang sinlakas ng proton star
Walang maasahang mesia, bathallah o manunubos
Pagkat ang kaligtasan nati’y wala sa dios, lahi, angkan
Sa paglinya ng mga planeta, mayroon tayong kalkulasyon
May susunggaban natin ang koordinasyon sa ibang partido
Upang ipagwagi ang makailang ulit nang naudlot na ugnayan
Ng lahat ng nilalang sa sansinukob bilang konstelasyon

Jerryrigged Machine and other Poems

Translation by Kristine Ong Muslim

Welcome

Are you worn out from loitering
’round a dozen worth of planets?
Do you want to travel further
Back to the days and nights of yore?
We offer halcyon mem’ries!
Greet your arrival: “Mabuhay!”
Step back to discover the past
That awaits the esteemed tourist!
In the land of Filipinorth,
The flag beckons with avid warmth,
Land resources abound with love,
Water resources teem with hope,
Human supplies are up for sale,
Mind’s resources, heart’s resources,
All for the benefit and joy
Of the world and universes!
Welcome, the earthly visitors,
Ferried with care, Galactic guests!
Our standard greeting’s “Mabuhay!”
Come all, enter Filipinorth!
Thank you all for your patronage,
Farewell, until we meet again!
Former noble Maharlikan
Now detained in the Southern lands:
Beloved fellow brown neighboring
Towns led astray: You’re our brothers,
Come over, denounce, defect from
Red, the Occident, East! Serve All!

from Propetaxis

Jerryrigged Machine

I screw your
eyes to keep your gaze trained
on me,

beat your mind with a hammer,
lock down your breasts and delicate
parts,

loop a chain around your arms and lower legs,
dress with armor for resisting your
own

recital of dos and don’ts,
haram and halal, heretic and
sacred,

and infiltrate with metal the flesh, with wire the
veins, with algorithm the thought. Jerryrig
protective love.

Interplanetary

This is the ultimate fight, unite to reclaim
The interplanetary craft of all creatures
This is the ultimate fight, unite to reclaim
The interplanetary craft of the heavens
aaaaaaaaRise from oppression, rise, slaves of hunger
aaaaaaaaEnergy flows, rumbles across the universe
aaaaaaaaDisengage from the shackles of temporality
aaaaaaaaMove in spaces deemed unreachable
End the abuse of a seeming lovecraftian bestiary
Let us carry weapons as powerful as a proton star
No messiah, bathallah, or redeemer to rely on
Because our salvation is not from god, race, tribe
aaaaaaaaWe calculate from planetary alignment
aaaaaaaaWe seize coordination with another party
aaaaaaaaTo secure the many times interrupted pact
aaaaaaaaWith all creatures as constellations in the galaxy

“Interplanetaryo” and “Mabuhay,” under Arbeen R. Acuña’s project Babala ng Balang Araw at Iba Pang Abiso (A Sign from Someday and Other Notices), are works funded by the UP System Enhanced Creative Work and Research Grant (ECWRG Grant No. 2017-1-016) of University of The Philippines – Office of the Vice President for Academic Affairs.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s