Muthala

Marlon Hacla

Mga kuwartong naghihintay ng pag-alis ng kawatan. Ano ang takdang aralin? Pagsasalansan ng mga maling tunog? Utos? Isang patay na puno? O sabay-sabay na paglinaw ng mga nais ng berdugo. Ang mga ibon para sa panaghoy na ibinigay mo. Parada ng mga binting tahi-tahi papunta sa gubat ng paanyaya. Minadaling paraiso.

Kalahating butil ng mais. Kalabisan ng mga ugat. Pinupuwersang hitsura ng basag na kampanilya.

Ito ay pagganap sa bahagi ng paririto. Pagkalas ng elesi sa bentilador. Susunod ako sa pinto, mauna ka sa pagbulong. Ito ay parte ng katawang uhaw sa sensasyon. Kulay kahel na mesang tinambakan ng mga buto. Totoo ba ang pinagmulan ng aking pagkalugod?

Kung itutuloy ang kasal, ito ay magiging madulas na sagabal. Kung mauulit ang aberya, aagos na parang tubig ang mga karayom. Anghel na maraming mukha at maraming sandata. Takot na kumapit sa laylayan ng damit na natilamsikan ng dugo at putik. Isang sagot sa tanong tungkol sa pagtuturo ng pagpaslang. Pagnanais na kinumutan ng liwanag.

Ataul na naglibing ng ritwal. Isang pagtataksil sa debosyon. Pagtatakip ng mata. Pagnipis ng ating kagalakan. Tinugis na tula sa kalapating bumagsak. Bibig na nabulunan sa pagsubo ng isa pang katawan.

Tatsulok na sinulukan ng kusina, hagdan, eksena ng krimen.

Magandang hubog na nilamutak. Madaling araw na sinulatan ng mga eroplanong pandigma.

Bluebush

Translation by Kristine Ong Muslim

Rooms that kill time until burglars decide to leave them. What is the homework all about? Making a neat stack of off-key tunes? Order? A dead tree? Or a chorus of epiphanies for unscrambling an executioner’s motivations and desires. Funeral birds that you gave as gifts. A parade of tied-up legs headed towards a beckoning forest. A paradise hastily put together.

Half a kernel of corn. Extravagance of roots. Broken bell forcibly deformed until it is mangled beyond recognition.

This is a performance of an upcoming part. Electric fan blades unraveled. I will be right behind you as you walk out the door, be the first to whisper. This is the part of the body that thirsts for sensation. Orange table piled high with bones. Is the source of my joy real?

If the wedding pushes through, it will turn out to be a slippery hitch. If the snag catches again, needles will flow like water. Angel with many faces and many weapons. Fear that latches onto the hem of a dress splattered with blood and mud. One answer to a question about teaching murder. Desire blanketed by light.

Casket that entombed a ritual. A treacherous act to devotion. The eye closing. Our happiness watered down. Poem chased down from a crash-landed dove. Mouth choking from having swallowed whole yet another body.

Triangular open space whose vertices correspond to the kitchen, staircase, scene of the crime.

Beautiful figure that had been ravaged. Dawn vandalized by contrails of warplanes.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s