Apat na Tula

Genevieve Soriano Aguinaldo

Sa Lumalaking Panganay

Saan ko nga ba isiniksik ang kamusmusan mo?

sa mga itlog
sa ilalim ng unan
sa loob ng sinulsing medyas
tinangay ba ng mga unggoy
kasama ng mga lisa
o hinuli ni Mamang Pulis

paanong sa isang iglap
sinipsip ng hangin
ang mamaso
tiniris ng taghiyawat ang amos
ginilit ng titig ang palahaw

malukso ang iyong mga hakbang
mapaglarong batis
na pumapalis sa kamay ng sasalok

sa mga mata mo
bakas ang lakas
kinukupkop ng ngiti
ang silaw ng araw

ilang taon pa
tatanawin pa din kita
kahit di mo pa ako lingunin

***

Nilalapa ng Aso ang Pangarap

Nginangasab ng pangil ang mga litid
sinisimot ang mga singit-singit na laman
hanggang hubad na puti na lang ang matira
kahihiyan na lang ang yabang

Iwinawaksi ng aso ang pangarap
hinahayaang langgamin
kasama ay mga nginatang tsinelas

makailang araw
ibabaon ito kung saan
mamarkahan ng ihi
kikiskisan ng tiyan

sa kanyang pagbabalik
nakiapid na ang pangarap sa mga damo

***

Daluhong ng Dighay

Dito sa dingding
ng mga dahop
duling ang duda
sa diyos-diyosang
dildil

Dikit-dikit
na dalamhati
dala ng dalás
ng daing

Dakut-dakot
na dalaw
dalahirang dayikdik
ng dilubyong diskaril

Dagsa ang dating
ng dagok na dumadais
dabog-dabog na dalita
dalumoy at daludog
na dumadagan
sa damak

***

Sansalang Sereno

Sinikil na sibsib
sigid na silakbo
sa sutsot ng mga sutil
sanlibong sampal
sa sanidad
siphayo sa sentido
ng sigwa

Sambeses na sagwil
salikop ng sali-salimuot
sala-salansan na saklap

Saan sisilong
ang senyas ng silab
kung sa silid ng sigalot
nakasuklob ang sebo
ng simbad

Siguro sa sigok ng sapantaha
o sa saliw ng sabik
sa singaw ng saysay
o sikad ng mga sasak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s